193

นักเรียนทั้งหมด

ข้อมูล 1 พฤศจิกายน 2566

13

จบการศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 6 100%

ปีการศึกษา 2565

20

บุคลากร

8

ห้องปฏิบัติการ

นายรัชพล ครุฑหลวง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ผลงานที่สำคัญ

โรงเรียนวังกรดพิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

รับการนิเทศจาก สพม.พิจิตร

กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2566

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2567

มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน